Rådgivning om FARLIGT GODS... Det handler om sikkerhed
Generelle krav i forbindelse med forsendelse af farligt gods
Lovgivning

I forbindelse med forsendelse af farligt gods arbejdes der med flere forskellige lovgivninger, afhængig af hvilke forsendelsesmetoder der indgår i transporten. De internationale regelsæt er følgende:

          
ADR Konventionen Landevejstransport
RID Konventionen Banetransport
IMDG Koden Søtransport
ICAO/IATA DGR Luftfragt

                                 
Alle ovennævnte regelsæt er indført i dansk lovgivning ved en række bekendtgørelser.Uddannelse

Farligt gods-lovgivningerne er stort set identiske for så vidt angår kravene til uddannelsen af de medarbejdere, der er involveret i transport af farligt gods.

Alle ansatte hos afsendere eller transportører der medvirker til transport og forsendelse af farligt gods, f.eks. klassificerer, emballerer, dokumenterer, af- eller pålæsser farligt gods, skal uddannes i henhold til den eller de lovgivninger der er relevante i forbindelse med forsendelsen af det farlige gods.

Uddannelsen skal opbygges på følgende måde:
  1. Grundlæggende uddannelse. Personalet skal være bekendt med de overordnede bestemmelser, hvilke regelsæt der er gældende, klasseinddeling, anvendelse af regelsættene, undtagelser m.m.
  2. Funktionsspecifik uddannelse. Personalet skal i detaljer uddannes i de bestemmelser, der er gældende for den enkelte persons arbejds- og ansvarsområder.
  3. Sikkerhedsuddannelse. Personalet skal gøres bekendt med de risici, der er forbundet med håndtering af farligt gods, og være bekendt med en førstehåndsindsats i forbindelse med hændelser og uheld.
Uddannelsen skal periodisk suppleres med repetitionskurser, der tager højde for ændringer i lovgivning m.m. 

Virksomheden skal opbevare dokumentation for de ansattes gennemførte uddannelser. Der kan være krav til, at den ansatte ligeledes skal opbevare dokumentation for gennemført uddannelse.

Der stilles fra myndighedernes side ikke krav til uddannelsens gennemførsel, eller hvem der må/kan gennemføre denne. (Der er få undtagelser).Sikkerhedsrådgiver


Alle virksomheder der transporterer, eller med henblik på transport klassificerer, afsender, emballerer, dokumenterer, af- eller pålæsser farligt gods i mængder, der overstiger undtagelserne i ADR eller RID, skal have en sikkerhedsrådgiver tilknyttet virksomheden. Sikkerhedsrådgiveren kan være en ansat i virksomheden eller en ekstern sikkerhedsrådgiver.

Sikkerhedsrådgiverens opgaver er fastlagt i kapitel 2 i bekendtgørelse 543 af 12. juni 2012Identifikation og klassificering af farligt gods


Det påhviler afsenderen at sikre, at det farlige gods er korrekt identificeret og klassificeret i henhold til transportlovgivningen. Som minimum skal afsenderen kunne oplyse følgende om det farlige gods.


UN-nummer Det farlige gods skal identificeres ved hjælp af et af de ca. 3000 UN-numre, der er anført i lovgivningen.
Stofnavn/Proper shipping name Sammen med UN-nummeret skal den officielle betegnelse, der bedst beskriver stoffet anføres. Enten en specifik betegnelse, eller en generel betegnelse efterfulgt af stoffets tekniske betegnelse.
Fareklasse samt eventuel(le) sekundære fareklasse(r) Stoffets fareklasse i henhold til lovgivningen. Hvis stoffet har flere farlige egenskaber, skal alle de farlige egenskaber angives.
Emballagegruppe/pakkegruppe Hvis det farlige gods tilhører klasse 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 og 9, skal stoffets emballagegruppe tillige fremgå af afsenderens oplysninger. Henholdsvis emballagegruppe I, II, III.
Miljøfarligt Hvis det farlige gods er identificeret som miljøfarligt skal dette ligeledes angives.Godkendt emballage


Generelt skal alt farligt gods emballeres og afsendes i velegnede emballager der er godkendt til farligt gods. Emballager til farligt gods godkendes efter en standard fastsat af FN. Der er dog undtagelser til dette i forbindelse med genopfyldelige beholdere, der anvendes til transport af gasser i klasse 2, samt emballager der anvendes til transport af radioaktive stoffer i klasse 7.

Emballager til farligt gods skal bære en mærkning, der angiver, at de er godkendte til transport af farligt gods.

Mærkningen er let at identificere på emballagerne og starter som regel med FN’s særlige godkendelsessymbol, hvorefter der følger en kode, der beskriver emballagens type og formål. F.eks.:


Genopfyldelige beholdere til gasser i klasse 2, f.eks. flasker, flaskebatterier, rør og trykfade skal bære en godkendelse efter de bestemmelser, der er gældende i fremstillingslandet/typegodkendelseslandet, derudover skal beholderne udvise en række specifikke informationer, der i nogen grad afhænger af typen af beholder og anvendelsen af denne.Emballering af farligt gods

Det farlige gods skal emballeres i godkendte emballager jf. foregående afsnit, i forbindelse med emballeringen er der til de enkelte stoffer i lovgivningen givet nogle specifikke anvisninger. F.eks.

              • Hvilke typer godkendt emballage der kan anvendes til det enkelte stof 
              • Fyldningsgrader 
              • Tryk 
              • Mængdebegrænsninger i de forskellige emballagetyper 
              • Emballeringsmetoder f.eks. inder- og mellememballager
              • Eventuelle særlige forhold som f.eks. absorberende midler m.m.


Afmærkning af emballager med farligt gods


Den færdige emballage skal på ydersiden tydeligt og holdbart afmærkes for at gøre opmærksom på den eller de farlige egenskaber indholdet i emballagen har.

Lidt afhængig af regelsættet (transportmåden) er der forskellige krav til afmærkningen. Ligeledes kan der være enkelte stofspecifikke afvigelser fra nedenstående skema: 

Afmærkning med: Bil Bane Skib Fly
Fuld navn og adresse på afsender og modtager       x
Angivelse af stoffets UN-nummer x x x x
Angivelse af stoffets navn/betegnelse     x x
Pilesymboler der angiver hvorledes kombinationsemballager med væsker skal håndteres x x x x
Fareseddel eller faresedler med målene mindst 10 x 10 cm x x x x
Størrelsen på faresedlerne kan reduceres ved mindre emballager x x x  
Særlige krav til afmærkning af trykbeholdere x x x x
Angivelse af mængden af det farlige gods udvendigt på emballagen       (x)
Særlige håndteringsettiketter ved specielle stoffer og forsendelsesmetoder x x x x


Faresedlerne der anvendes på emballagen er identisk for de forskellige regelsæt f.eks.


                  Dokumentation


Farligt gods-forsendelser skal ledsages af et transportdokument eller en særlig farligt gods-deklaration, der mindst angiver følgende informationer:

         • Afsender
         • Modtager

Samt for hver type farligt gods: 

         • UN-nummer
         • Stofbetegnelse (stofnavn)
         • Klasse og eventuelle sekundære egenskaber (angives i parentes efter klassen)
         • Antal og beskrivelse af emballagen 
         • Mængde af det farlige gods 

Shippers declaration for dangerous goods

Ved luftfragtforsendelser anvendes en særlig formular til angivelse af ovennævnte informationer. I forbindelse med forsendelse på andre måder end luftfragt kan de ovennævnte informationer påføres fragtbrev eller lignende.

Skriftlige anvisninger 
Ved landevejstransport kræves det endvidere, at det farlige gods er ledsaget af sikkerhedsanvisninger, der er en instruktion til chaufføren omkring forholdsregler og indsats, der kræves i forbindelse med f.eks. spild, brand o.s.v. De skriftlige anvisninger udleveres af transportøren (vognmanden).

Søtransport
Ved søtransport er der krav om yderligere oplysninger for visse typer gods, f.eks. ved havforurenende stoffer eller stoffer med flammepunkt under 60º C.

Container packing certificate
Såfremt det farlige gods er lastet i en container i forbindelse med en søtransport-forsendelse, skal der desuden medsendes et dokument eller en erklæring der angiver at lastningen af containeren er foretaget i overensstemmelse med bestemmelserne i IMDG koden, kravet gælder også ved den forudgående vejtransport. Af- og pålæsning, håndtering og stuvning

Med undtagelse af lastning i søfragtcontainere, er det for de fleste afsendere af farligt gods kun relevant at være instrueret og uddannet i lastning og tømning af køretøjer i forbindelse med landevejstransport.

Sammenlæsning af farligt gods ved vejtransport
Der skal ved lastning tages højde for lovgivningens krav om adskillelse af forskelligt farligt gods. Ved landevejstransport behøver man kun at bekymre sig omkring dette, såfremt nogle af forsendelserne er forsynet med orange faresedler (eksplosive egenskaber) idet kun orange faresedler skal holdes adskilt fra øvrigt farligt gods. Alle andre faresedler kan lastes sammen på et landevejskøretøj, uden krav om adskillelse fra andet farligt gods.

Adskillelse mellem farligt gods og fødevarer og foderstoffer ved vejtransport
Farligt gods der er afmærket med fareseddel 6.1, 6.2 og i visse tilfælde fareseddel 9, skal holdes adskilt fra fødevarer og foderstoffer.

Stuvning og surring
Enheder på et køretøj eller i en last, der omfatter farligt gods, skal være forsvarligt stuvet på køretøjet og skal være fastgjort eller fastkilet, så de enkelte enheder eller dele af lasten ikke kan forskubbe sig i forhold til hinanden eller til køretøjet under normale transportforhold.

Af- og pålæsning
Rygning er forbudt under håndtering i nærheden af køretøjer og containere og inden i køretø-
jer og containere. Rygeforbuddet gælder også anvendelse af elektroniske cigaretter og lignende
anordninger

Køretøjets motor skal være standset under af- og pålæsning.

Hvis det i forbindelse med af- og pålæsning konstateres, at noget af det farlige gods er løbet ud i køretøjet, skal køretøjet og eventuelt andet gods undersøges for tilsmudsning af det farlige gods, og køretøjet skal rengøres før det benyttes. Afmærkning af køretøjer og containere med farligt gods

Containere
Containere lastet med farligt gods, skal afmærkes på alle fire sider, med faresedler på 25 x 25 cm svarende til de faresedler der er påsat det farlige gods. 


Køretøjer
Køretøjer lastet med farligt gods i emballager, skal foran og bag på køretøjet afmærkes med orange skilte uden numre.


Undtagelser

Der findes i alle regelsættene undtagelser, der helt eller delvist tilsidesætter de krav, som er anført i det foregående. Disse undtagelser er afhængige af mængderne af det farlige gods og emballeringsmetoden.

Der findes tillige skærpelser til de bestemmelser, der er anført i dette materiale, disse skærpelser er ligeledes afhængig af bl.a. godstype, transportmiddel, og forsendelsesmetode.Undtagelser efter ADR


ADR konventionen giver visse undtagelser fra at følge reglerne, såfremt mængden der transporteres, eller måden det farlige gods er emballeret på overholder nogle særlige begrænsninger. Det er dog vigtigt at notere sig, at ikke alle typer gods kan transporteres på disse lempelige vilkår. Nedenfor er skitseret nogle af de lempelser der eksisterer.

Frimængder
Begrebet frimængde knytter sig til den samlede mængde farligt gods, der transporteres på et køretøj/vogntog. Hvor stor en frimængde et stof er tildelt og hvilken transportkategori det enkelte stof tilhører kan findes i stoflisten i den givne lovgivning. Stofferne inddeles i følgende transportkategorier:

 
Kategori Den faktiske mængde, der skal overholdes Farefaktor
0 Ingen frimængde -
1 20 kg/liter* 50
2 333 kg/liter* 3
3 1000 kg/liter* 1
4 Ubegrænset mængde 0


Beregningen foretages f.eks. ved at anvende følgende model: 
 
Antal kilo eller liter fra Ganget med Farefaktor  
Kategori 1 50  
Kategori 2 3  
Kategori 3 1  
                                                   Summen af udregningerne  


Såfremt den samlede værdi på et køretøj/vogntog overstiger 1000, er frimængden overskredet. Afhængig af godstypen eller klassen, skal frimængden beregnes per kilo netto eller brutto, eller per liter.

Afsenderen har reelt ingen indflydelse på om frimængden overskrides. De undtagelser der knytter sig til transport af farligt gods under frimængden, knytter sig også primært til transportens gennemførsel og bilens udstyr og mandskab.

Bemærk: Det er den samlede mængde farligt gods på køretøjet/vogntoget, der afgør om frimængden er overskredet. For at anvende frimængdebestemmelserne, skal afsenderen i dokumentet angive mængden i hver kategori samt den beregnede værdi (point). Ved afhentning af farligt gods hos flere virksomheder kan chaufføren herefter hurtigt beregne, hvorvidt frimængdeundtagelserne fortsat kan benyttes.

Hvis der er tale om tom emballage, er der som udgangspunkt ubegrænset frimængde, dog ikke for tom emballage som har indeholdt stoffer fra transportkategori 0.


Begrænsede mængder
For visse typer farligt gods der emballeres i små mængder, er der givet en udvidet undtagelse fra reglerne i ADR-konventionen på følgende betingelser.

Stofferne skal som hovedregel være emballeret i:

Kombinationsemballager, f.eks. plastflasker i papkasser, eller på

Bakker med krympe eller strækfolie, med små emballager af metal eller plast. 

 
                  
Romben skal se ud som en af de to nedenfor:
  
                           

Romben med Y'et benyttes i forbindelse med flytransport.
              
Ved begrænsede mængder kan der ses bort fra de fleste af de krav der er beskrevet i det foregående, der er alene krav om at:
                     
         • Godset er korrekt klassificeret og identificeret
         • Godset skal være emballeret i velegnde emballager (men ikke nødvendigvis godkendte embalager)
         • Personalet der medvirker til transporten er uddannet i overensstemmelse med deres opgaver.
         • Emballagen er afmærket som beskrevet ovenfor, samt eventuelle retningspile.
         • Transportøren skal forud for transporten adviseres om mængden af farligt gods i begrænsede mængder.

Der er dog yderligere krav hvis godset skal sendes med færge.


Farligt gods fritaget for bestemmelserne i ADR
Der er yderligere i ADR Konventionen fastsat en række forhold, der helt fritager godset for at være underlagt farligt gods-bestemmelserne. Disse forhold følger enten stoffets meget begrænsede risiko, eller f.eks. anvendelsen og transportens omfang.
           
”Transport udført af virksomheder, der som en underordnet aktivitet i forhold til deres hovedaktivitet, transporterer farligt gods, f.eks. leveringer til eller returvarer fra bygge- eller entreprenørarbejdspladser, eller i relation til overvågning, reparation eller vedligeholdelse, i mængder på højst 450 liter pr. emballage, herunder mellemstore bulkcontainere (IBC’s) og storemballager, og inden for de mængdegrænser, som er angivet i 1.1.3.6. Der skal træffes foranstaltninger til forebyggelse af udslip af indholdet under normale transportforhold. Disse undtagelser gælder ikke klasse 7. Transport af farligt gods foretaget af ovennævnte virksomheder til deres egen forsyning eller som ekstern eller intern distribution er ikke omfattet af denne undtagelse."
 
Tomme urensede emballager, IBC m.m. der har indeholdt stoffer i klasse 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 og 9, er ikke omfattet af ADR, hvis der er truffet tilfredsstillende foranstaltninger til at ophæve enhver form for fare i henhold til ADR. 

Farligt gods transporteret af private personer
ADR Konventionen fritager private personer for at være underlagt farligt gods-lovgivningen, men den danske bekendtgørelse 828 af 10. juni 2017 har indført følgende begrænsning for dansk indregistrerede køretøjer:

• Godset skal være beregnet til egen personlige eller hjemlige brug eller fritids- eller sportsaktivitet.
• Godset skal være emballeret til detailsalg. Farligt gods, der transporteres i IBC’s, storemballager eller tanke, anses ikke for at være emballeret til detailsalg.
• Genopfyldelige beholdere til brandfarlige væsker (f.eks. en benzindunk) må højst indeholde 60 liter. Der må højst transporteres 240 liter på køretøjet.
• Det farlige gods skal være forsvarligt anbragt, og alt gods skal lastsikres.
• Spild eller udslip af farligt gods skal omgående anmeldes til alarmeringscentralen (1-1-2), medmindre spildet eller udslippet umiddelbart kan fjernes eller uskadeliggøres af de tilstedeværende.Godset skal være beregnet til egen personlig eller hjemligt brug eller fritids- eller sportsaktivitet.

 

Efterskrift
Dette materiale er alene udarbejdet til at give en let forståelig og kortfattet gennemgang af de mest almindelige krav i forbindelse med transport af farligt gods. Materialet må ikke betragtes som en fyldestgørende og udtømmende oplistning af transportkravene.