Rådgivning om FARLIGT GODS... Det handler om sikkerhed
LOVGIVNING
ADR
(landevejstransport)

Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej.

"Accord Europeen Relatif au Transport International des Marchnandises Dangereuses par Route"

Læs mere om de generelle krav i forbindelse med forsendelse af farligt gods.

Hent ADR-konvention 2019 her

Hent stoflisten til ADR-konvention 2019 her

Hent rettelsesblad til Cantell's stofliste her. 

Sikkerhedskort:
Hent de nye skriftlige anvisninger

National lovgivning:
Foruden ADR-konventionen gælder også en dansk bekendgørelse for transport af farligt gods:
BEK nr. 828 af 10/06/2017 
Og en dansk bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods:
BEK nr. 543 af 12/06/2012

Lastsikring
Hent European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport
 
RID
(jernbanetransport)

Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad jernbane.

”Réglement Concernant le Transport International Ferroviaire des Marchandises Dangereuses”

Hent RID-konventionen 2019 her

IMDG
(søtransport)

Bestemmelser for transport af farligt gods til søs.


”International Maritime Dangerous Goods Code”

Østersøaftalen:
Ved søtransport i området syd for Skagen-Lysekil-grænsen kan Østersøaftalen endvidere anvendes.
Hent Østersøaftalen 2018-version)
ICAO-TI
(lufttransport)

Bestemmelser for transport af farligt gods med fly. Se også IATA DGR nedenfor.

”International Civil Aviation Organization-Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air”

IATA DGR
(lufttransport)

Globalt regelsæt udarbejdet af IATA - en privat sammenslutning af flyselskaber:
”International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations”

OBS: ICAO-TI er den officielle lovgivning mens IATA DGR er et regelsæt udarbejdet af IATA. IATA DGR indeholder alle krav fra ICAO-TI samt IATA's egne skærpelser.